STYPENDIUM SZKOLNE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Termin składania wniosków od 01 września 2018r. do 17 września 2018r.
(w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018r.).

Stypendium przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.). 

UWAGA:Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358).

Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2018r., a w przypadku utraty dochodów, z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach  informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Śliwice, jest realizatorem programu rządowego "Dobry start", którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
"Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

 

pisanka         Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
                                   
staje się źródłem siły,
                                     mocy i wiary
                              na każdą chwilę dnia.

                      Cudownych Świąt Wielkiejnocy.

                                                  

                                                    Życzy:

                                    Kierownik GOPS Śliwice
                                         z pracownikami

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko
Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Ogłoszenie